STU

Autismecenter Nord-Bo tilbyder STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) for unge fra 15 år med autismespektrumforstyrrelser efter »Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov«.

Der er tale om et flerårigt forløb, der skal ruste den unge bedst muligt til voksenlivet. 

Et forløb på Autismecenter Nord-Bo kan sammenstykkes af forskellige elementer:

  • Færdiggørelse af folkeskolens afgangsprøve
  • Enkeltfag på ungdomsuddannelser og VUC evt. med specialpædagogisk støtte
  • Fuldt eller flerfagligt forløb på ungdomsuddannelser og VUC evt. med specialpædagogisk støtte
  • Praktik evt. med specialpædagogisk støtte på uddannelser og virksomheder
  • Praktiske aktiviteter

Afklaringsforløb

Afklaringsforløbet strækker sig over 12 uger på Autismecenter Nord-Bo jf. »Lov om Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov«.

Efter et visitationsforløb, hvor det i samarbejde mellem den kommunale UU vejleder, forældre, bruger og Autismecenter Nord-Bo er blevet afklaret, at der skal iværksættes et afklaringsforløb er det følgende proces, der igangsættes:

A) Den visiterede bruger inviteres til et opstartsmøde, hvor UU vejleder, forældre og repræsentanter fra Autismecenter Nord-Bo deltager. Formålet med mødet er at den enkelte brugers ønsker, behov og forudsætninger drøftes og på baggrund af disse planlægges et opstartsskema.

B) Opstartsskemaet skal indeholde elementer af:

  • Arbejdsprøvninger på Autismecenter Nord-Bo
  • Undervisningsafklaring på Autismecenter Nord-Bo (intern undervisning) og/eller via eksternt uddannelsessted (ekstern undervisning) som eks. VUC
  • Begyndende afdækning af personlige udviklingskompetencer og behov bl.a. via individuelle samtaler med personlig vejleder. Denne proces er et led i fortløbende selvforståelse og selverkendelse hos den enkelte.
  • Elementer af botræning i form af ADL undervisning (almindelig daglig levevis) og herunder rengørings- og madlavningsaktiviteter

C) Inden de 12 uger er gået inviteres UU vejleder, forældre, og bruger til et evaluerings- og opsamlingsmøde, hvor Autismecenter Nord-Bo udarbejder en skriftlig evaluering med fokus på de elementer, der ligger i uddannelsesplanens indhold (jf. undervisningsministeriets regler). På mødet konkluderes mellem parterne hvordan det fremtidige uddannelsesforløb skal forløbe og i hvilke rammer.

D) Hvis det er konkluderet at det er et ungdomsuddannelsesforløb i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo brugeren skal tilbydes, udarbejder Autismecenter Nord-Bo en individuel målsætning og handleplan for en given periode. Målsætning og handleplan tager afsæt i UU vejlederens beskrivelser jf. uddannelsesplanen.

 

Læs mere Læs mindre

Praktik- og Jobteam

Praktik- og jobteamet opsøger virksomheder og etablerer praktikpladser.

Dette er en del af den virksomhedsrettede indsats i udviklingsforløbene, når man er tilknyttet Autismecenter Nord-Bo.

Praktikforløb er individuelt tilrettelagt, så de matcher den unge og virksomheden. Nogle er i praktik én dag om ugen i en lang periode, mens andre er af sted hver dag i kortere eller længere tid.

Praktikforløb tilbydes borgere der modtager tilbud efter: 
 - Lov om aktiv beskæftigelse (LAB-tilbud)
 - Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU-tilbud)
 - Ressourceforløb

KLAR TIL START

Autismecenter Nord-Bo er kompetencepartner i KLAR TIL START. 

KLAR TIL START er den direkte vej til en fastansættelse for unge og voksne med en diagnose inden for autismespektret. Der er er tale om landets eneste træningsforløb med indbygget jobgaranti og med landets bedste afklaringsforløb for målgruppen i kraft af et forpligtende erhvervssamarbejde, fagligt stærke personlige vejledere og anerkendte dokumentationsmetoder.

En række store danske virksomheder garanterer fastansættelse til alle der gennemfører KLAR TIL START -forløbet tilfredsstillende, hvilket lykkes for mere end 80% af alle kandidater. KLAR TIL START er nonprofit og drives af FONDEN UNGES med udviklingsstøtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond og VELUX FONDEN

Yderligere oplysninger om KLAR TIL START  finder du her:

Anni Jespersen
Afdelingsleder
Stu-afdelingen
Karin Wognsbæk
Pædagogisk leder og stedfortræder
Stu-afdelingen